مکان

دفاتر شرکت

Hohe Bleichen 8

20354 Hamburg

دفتر مرکزی

Zeppelinstraße 73

81669 München

برای متقاضیان

contact@visabee.de

2285791-18 40(0) 49+

2285791-17 40(0) 49+

برای کارفرمایان

Neukunden: neukunden@visabee.de

2285791-14 40(0) 49+

Kunden: kundenservice@visabee.de

2285791-15 40(0) 49+

برای آژانس های کاریابی

partner@visabee.de

2285791-13 40(0) 49+